Informacje o Stowarzyszeniu
„Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” powstało w 2003 roku i od ponad dwudziestu lat wykorzystuje zdobytą wiedzę i różnorodne doświadczenia zawodowe do działania na rzecz aktywizacji, zatrudnienia i poprawienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN), zagrożonych wykluczeniem społecznym i dla dobra ekologii i środowiska naturalnego. Pracując zgodnie z zasadami ekonomii społecznej, Stowarzyszenie EKON angażuje się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu OzN, promując ich integrację zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym.

Misja i cel Stowarzyszenia EKON

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia EKON jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja tych zadań możliwa jest dzięki wdrożeniu dwóch autorskich projektów:

  1. EKO-praca – tworzenie „zielonych miejsc pracy” związanych z odbiorem i segregacją odpadów dla osób z niepełnosprawnościami, którym trudno jest zaadaptować się na otwartym rynku pracy,
  2. Kraina Akceptacji – promowanie zatrudnienia wspomaganego OzN na otwartym rynku pracy z udziałem Trenerów Pracy, czuwających nad całym procesem zatrudnienia, wdrożenia do pracy i opieki w miejscu jej wykonywania.

Aby skutecznie realizować proces rekrutacji OzN, docierać do szerszego grona zainteresowanych aktywizacją zawodową i zapewniać więcej miejsc pracy, Stowarzyszenie EKON realizuje wiele projektów i współpracuje z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, czy podmiotami sektora biznesu.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa OzN jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale także kluczem do pełnego wykorzystania potencjału każdego człowieka i tworzenia społeczeństwa opartego na równości szans. Osoby z niepełnosprawnościami często dysponują unikalnymi umiejętnościami, determinacją i zaangażowaniem, które mogą przynieść znaczący wkład do różnorodności i dynamiki miejsc pracy. Dla Stowarzyszenia EKON ważne jest podejmowanie działań mających na celu eliminację barier i wspieranie aktywizacji zawodowej OzN oraz budowanie inkluzji społecznej – co zostało nie tylko zauważone, ale także docenione przez wielu ekspertów i ogólnopolskie media. Wsparcie w aktywizacji zawodowej nie tylko otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju zawodowego, ale również wzbogaca organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa o różnorodne perspektywy i doświadczenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”: