Projekt "Kraina Akceptacji"

Realizowany projekt Kraina Akceptacji to ponad 1000 osób niepełnosprawnych, którym po odpowiednim przygotowywaniu znaleziono pracę w marketach, biurach na terenie całego kraju. Każdej z zatrudnionych osób niepełnosprawnych udzielane jest niezbędne wsparcie umożliwiające zdobycie i utrzymanie zatrudnienia, w tym profesjonalne poradnictwo psychologiczne i indywidualne konsultacje, oraz szkolenia dzięki którym pracownicy niepełnosprawni mogą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i utrzymać miejsca pracy. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem EKON kontrahenci mogą szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu, budując tym samym przejrzystą, opartą na wysokich standardach etycznych kulturę organizacyjną.

Projekt Pracuje(my)!

Projekt dofinansowany został ze środków PFRON, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu w ramach kierunku 1 tj. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Całkowita wartość projektu wynosi 514 080,00 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 462 080,00 zł

Projekt "Pracujemy"

Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2023r.

Realizator działań: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Zadanie 1 – Aktywizacja zawodowa dla 1000 niepracujących osób z niepełnosprawnościami

Zadanie 2 – Wsparcie dla 1000 pracujących osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego uczestników i aby rezultat ten został utrzymany przez min 3 m-ce.

Archiwalne Projekty Europejskie

Główne działania w projektach:

  • diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,
  • coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,
    szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coa-chem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,
  • staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),
  • warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

Projekt "Carrefour"

Projekt miał na celu przełamuje funkcjonujące stereotypy o nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym. Został przygotowany dla Carrefour Foundation przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Jego głównym celem jest pokonywanie barier związanych z wejściem lub powrotem na lokalny rynek pracy osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska (gospodarce odpadami).Projekt wzmocnił także świadomość ekologiczną z zakresu selektywnej zbiórki odpadów pracowników Carrefour.

Projekt "EKO Praca"

Projekt „Eko-Praca” realizowany jest przez osoby niepełnosprawne, nazywane przez mieszkańców Warszawy „Mrówkami”, które są pracownikami kilku brygad i pracowników sortowni. Dzięki temu projektowi w Warszawie znalazło zatrudnienie 300 osób niepełnosprawnych, z czego większość z nich to osoby chorujące psychicznie, dla których aktywność zawodowa  jest szansą na rehabilitację społeczną i niezależne życie.

Sprawia to, że cały projekt ma nie tylko znaczenie ekologiczne, ale przede wszystkim społeczne.

Praca jaką wykonują osoby niepełnosprawne przy zbiórce i odzysku surowców jest niejednokrotnie jedyną jaką mogliby uzyskać. Pomaga im nie tylko w rehabilitacji i utrzymaniu, ale także daje możliwość powrotu do społeczeństwa.