POLITYKA PRYWATNOŚCI
STOWARZYSZENIA „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie („Stowarzyszenie”), tj.:
• określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Stowarzyszenie;
• wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Stowarzyszenie gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
• wyjaśnia, kiedy i dlaczego Stowarzyszenie będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
• wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.


Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:
-> Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz ze strony internetowej www.ekon.org.pl („Strona Internetowa”) lub wypełniłeś/aś jeden z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej;
-> Kandydatem do pracy w Stowarzyszeniu, tj. osobą biorącą udział w prowadzonych przez Stowarzyszenie procesach rekrutacyjnych i udostępniającą Stowarzyszeniu w tym celu swoje dane osobowe;
-> Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia, tj. osobą zainteresowaną ofertą Stowarzyszenia z zakresu określonego rodzaju usług i kontaktującą się ze Stowarzyszeniem w celu pozyskania danych informacji bądź zlecenia usługi/zawarcia umowy lub Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia podmiotu zainteresowanego usługami świadczonymi przez Stowarzyszenie;
-> Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą Stowarzyszenie zawarło umowę o świadczenie usług (np. umowę o świadczenie usług personelu zewnętrznego) lub Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Klientów lub Kontrahentów Stowarzyszenia, w szczególności działających w formie spółek prawa handlowego;
-> Przedstawicielem Instytucji Publicznej, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia instytucji lub organu publicznego, np. w zw. z realizacją przy udziale ze Stowarzyszeniem zadań publicznych lub projektów współfinansowych ze środków publicznych;
-> Usługodawcą, tj. świadczysz na rzecz Stowarzyszenia określone usługi lub Przedstawicielem Usługodawcy, tj. reprezentujesz lub występujesz z ramienia któregokolwiek z Usługodawców Stowarzyszenia.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5
00-057 Warszawa
(„Administrator”, „my”)
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres siedziby Stowarzyszenia bądź pod adresem e-mail: odo@ekon.org.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: ekon.iod@discretia.pl.

3. JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na Stronie Internetowej. Będą to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzach kontaktowych zamieszczonych na Stronie, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy w Stowarzyszeniu zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Będą to w szczególności dane osobowe zawarte w przesyłanych Stowarzyszeniu dokumentach aplikacyjnych (np. CV) oraz inne dane podawane w trakcie prowadzonych rozmów i spotkań rekrutacyjnych oraz korespondencji e-mail.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi świadczone przez Stowarzyszenie oraz inne dane – jeżeli dobrowolnie postanowiłeś/aś je przekazać Stowarzyszeniu.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta Stowarzyszenia zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę, którego reprezentujesz. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług. Będą to w szczególności: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta Stowarzyszenia zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez podmiot, który reprezentujesz, dla celów zawarcia lub realizacji zawartej ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Instytucji Publicznej zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez instytucję/organ, który reprezentujesz w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, adres miejsca pracy, nr telefonu (służbowy), adres e-mail (służbowy).

Jeżeli jesteś Usługodawcą Stowarzyszenia zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w tym: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy Stowarzyszenia zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Usługodawcę, którego reprezentujesz dla celów zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Usługodawcy, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:
a) skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem jednego z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej,
b) w celach niezbędnych do administrowania (zarządzania) Stroną Internetową;
• na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa, w tym przepisach prawa pracy oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyraziłeś/aś na niniejsze zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty na Twoje wyraźne życzenie, bieżący kontakt w związku z ofertą, utrzymanie relacji, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty, bieżący kontakt w związku z ofertą, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie i wykonanie umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Instytucji Publicznej, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie i wykonanie umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Usługodawcą, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie i wykonanie umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:
a) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne i inne).
W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane – tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji, do którego zgłosiłeś/aś swój udział. Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Kontrahentem Stowarzyszenia bądź jego Przedstawicielem, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Jeżeli jesteś Klientem, Kontrahentem, Usługodawcą Stowarzyszenia, Przedstawicielem któregoś ze wskazanych podmiotów lub Przedstawicielem Instytucji Publicznej Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat). W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:
a) jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
b) możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
c) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
d) możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
e) w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
f) w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
g) możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2 Polityki.
W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:
a) uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą;
b) uniemożliwi Ci wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie;
c) uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.