Informacja PFRON

Informacja o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON po zmianach wchodzących w życie po 01-10-2018 i możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat oraz możliwości odwołania tego oświadczenia.

Informujemy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Tekst jednolity z 7.02.2018, Dz.U. 2018 poz. 511) po zmianach z 01.10.2018 jesteśmy pracodawcą uprawnionym do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat na PFRON.
Poniżej przedstawiamy informację o zasadach nabywania ulg we wpłacie na PFRON i zasadach korzystania z obniżenia wpłat na PFRON po zmianach z 01.10.2018.

WAŻNE – wskazujemy, iż z ulg we wpłatach na PFRON może skorzystać tylko pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i nie osiągający tj. nie zatrudniający 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych lub 2% wskaźnika w przypadku gdy pracodawcą jest publiczna lub niepubliczna uczelnia, szkoła oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna. W przypadku, gdy pracodawca nie utworzy 25 etatów, nie jest zobowiązany uiszczać wpłat na PFRON.

INSTRUKCJA

Warunkami udzielania ulg we wpłatach na PFRON są:

1. Sprzedaż wykonanej przez siebie usługi lub wytworzonych przez siebie produktów. Wskazujemy tym samym, iż handel został wyłączony przez ustawodawcę z zakresu usług, których zakup stanowi podstawę obniżenia wpłat na PFRON, dlatego też, należy mieć na względzie, że przedmiotowe ulgi odnoszą się wyłącznie do świadczenia usług przez uprawnionego sprzedającego bezpośrednio na rzecz kupującego.

2. Zatrudnienie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty.

3. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę bądź spółdzielczej umowy o pracę, gdzie 30% spośród zatrudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz choroby narządu wzroku (04-O). Firma może być zarówno z otwartego, jak i chronionego rynku pracy.

Od 1 lipca 2016 r. jak i po 01.10.2018, informację o kwocie obniżenia jesteśmy zobowiązani wystawić Państwu na formularzu INF-U, niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Nieterminowe wystawienie przez nas informacji o kwocie obniżenia może skutkować powstaniem obowiązku wpłaty na PFRON.

Naszym obowiązkiem jest wystawienie faktury za zrealizowaną usługę bądź sprzedaną produkcję oraz prowadzenie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Ponadto, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostało wystawione INF-U, mamy obowiązek przekazania do PFRON informacji miesięcznej o kwocie obniżenia (INF-1-u) wraz z załącznikami stanowiącymi kopie wszystkich INF-U wystawionych w danym miesiącu.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub usługi, kwota obniżenia od 01.10.2018 nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup, określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury. 

Korzystanie z informacji o wysokości obniżenia wpłat, do których Państwo nabyliście prawo na zasadach obowiązujących od 1 października 2018 r.

Otrzymaną ulgę możecie Państwo wykorzystać pod kilkoma warunkami:

 • gdy nie złożyliście Państwo nam, czyli sprzedającemu, jednorazowego w danym roku oświadczenia, że rezygnujecie z prawa do ulgi,
 • gdy dokonana transakcja została udokumentowana fakturą,
 • gdy terminowo zostały uregulowane należności wynikające z faktury za usługi lub produkcję, których dotyczy ulga,
 • niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności otrzymaliście Państwo od nas tj. Sprzedającego informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON – jednak nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Należy wiedzieć, że nieterminowe wystawienie informacji o kwocie obniżenia skutkuje brakiem możliwości obniżenia wpłaty, (liczy się data wystawienia informacji ale dopiero od daty otrzymania ulgi możecie Państwo ją wykorzystać przez okres 6 miesięcy)
 • kwota obniżenia nie jest wyższa niż kwota 50% wartości netto z faktury,
 • jeżeli data wystawienia informacji o kwocie obniżenia jest późniejsza niż 30 czerwiec 2016 r., to musi być sporządzona na odpowiednim formularzu – INF-U.

W jednym miesiącu możecie Państwo obniżyć swoją wpłatę na Fundusz do 50% jej wysokości, pozostałą zaś część, możecie Państwo wykorzystać przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia otrzymania ulgi. Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia, należy dokonać co najmniej 50% wpłaty na Fundusz.

Obowiązkiem jest terminowe opłacenie należności wynikających z faktury oraz opatrzenie otrzymanej informacji o wysokości ulgi datą wpływu.

W związku ze zmianami przepisów prawa dotyczących ulg od 01.10.2018, należy pamiętać, że jeśli prawo do obniżenia wpłaty zostało nabyte w konkretnym stanie prawnym, to nawet po jego zmianie można wykorzystać tę ulgę. Ważne, aby dokonać zakupu uprawniającego do obniżenia wpłaty przed zmianą przepisów i dokonać płatności za daną fakturę przed wejściem w życie zmian. 

Informacje o ulgach należy wykazać w deklaracji DEK-I-u, gdzie zostają podane dane dotyczące daty uzyskania informacji o kwocie obniżenia, dane Sprzedającego, znak informacji, zasady nabycia obniżenia oraz kwoty obniżenia. Jedną informację o kwocie obniżenia można wykazać w DEK-I-u jeden raz w danym miesiącu. Jeżeli cała kwota obniżenia została wykorzystana w tym miesiącu – nie można korzystać z tej informacji w miesiącu następnym. Jeżeli kwota obniżenia przekracza 50% wpłaty na Fundusz, informację taką można wykazać w DEK-I-u w miesiącu następnym – do wyczerpania kwoty bądź do przedawnienia prawa do jej wykorzystania.

W DEK-I-u:

 • w pozycji 24 (33, 42, 51, i 60) trzeba wskazać kwotę nabytego obniżenia – czyli kwotę z pozycji 37 INF-U (obowiązującego po 01.10.2018); 
  Ważne: (do 30.09.2018 kwota nabytego obniżenia na druku INF-U była wykazywana w poz. 38)
 • w pozycji 25 (34, 43, 52 i 61) trzeba wskazać kwotę przysługującego obniżenia – czyli wartość z pozycji 37 INF-U (obowiązującego po 01.10.2018); pomniejszoną o kwoty wykorzystane do obniżenia wpłaty w miesiącach wcześniejszych;
  jeżeli dana kwota jest wykorzystywana po raz pierwszy, to pozycja 24 = pozycja 25;
  w pozycji 26 należy wskazać kwotę, która zostanie wykorzystana do obniżenia wpłaty w miesiącu bieżącym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rehabilitacji poniżej przedstawiamy możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat. W przypadku rezygnacji z ulg prosimy o podpisanie oświadczenia i odesłania go na adres naszej firmy.