Wygodny, tani i sprawnie działający system odbioru od mieszkańców wstępnie segregowanych odpadów

Segregacja odpadów umożlwiająca pełniejszy recykling surowców,
a w efekcie czyste środowisko

Zatrudnienie i pomoc
w utrzymaniu miejsc pracy, doradztwo zawodowe, system szkoleń, pomoc i opieka zawodowa

Osoby niepełnosprawne jako pełnowartościowi pracownicy , cenieni przez pracodawców
i współpracowników

Przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych
w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

A- A A+ A A

Pracujemy

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 14 CZERWCA 2022 ROZPOCZYNMY KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
opracowany w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1688) w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Forma kursu: stacjonarna
Liczba godzin: 245
Zajęcia w systemie 3 dni w tygodniu
Czas trwania kursu: 12 tygodni
Uczestnicy: osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają minimum podstawowe wykształcenie
Cele kształcenia: Uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien być przygotowany do wykonywania zawodu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej tj. posiadać niżej wymienione umiejętności:
1. organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
2. organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3. organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
4. bezpieczne posługiwanie się bronią palną;
5. bezpieczne posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego;
6. bezpieczne wykorzystywanie technik interwencyjnych.
Sposoby osiągania celów kształcenia:
1. Zajęcia teoretyczne – wykłady, pogadanki, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusje
2. Zajęcia praktyczne – treningi na sali gimnastycznej oraz macie, zajęcia na strzelnicy, instruktaż.
Rozpoczęcie kursu: 14.06.2022
Miejsce zajęć teoretycznych: sala szkoleniowa, ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa
Miejsce zajęć praktycznych i strzelnica: B7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

Szkolenie z sieci i urządzeń elektroenergetycznych

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30-31.05.2022 REALIZUJEMY SZKOLENIE:

EKSPLOATACJA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH Z GRUPY I (E1 / D1) – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Forma kursu: stacjonarna

Liczba godzin: 16, szkolenie będzie zorganizowane w godzinach: 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: ul. M. Curie- Skłodowskiej 84; Lubin

CEL: 

Celem kursu jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

Potwierdzeniem powyższych kwalifikacji osiągnięcia celu kursu jest zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych z grupy I (E1 i/lub D1). 

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zdobędą wiedze i umiejętności  z zakresu:

 

1) na stanowisku eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szczegółowa tematyka egzaminu jest do pobrania w ODK RF SNT NOT ZM w Legnicy.

PROGRAM SZKOLENIA: Lp. Nazwa zajęć  Liczba godzin
1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych. 6
2. Aparatura kontrolno – pomiarowa. 2
3. Ochrona przeciwporażeniowa. 4
4. Zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. 4
Ogółem:   16

 

 

Szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 16 MARCA 2022 ROZPOCZYNMY KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
opracowany w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1688) w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Forma kursu: stacjonarna
Liczba godzin: 245
Zajęcia w systemie 3-4 dni w tygodniu
Czas trwania kursu: 11 tygodni
Uczestnicy: osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają minimum podstawowe wykształcenie
Cele kształcenia: Uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien być przygotowany do wykonywania zawodu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej tj. posiadać niżej wymienione umiejętności:
1. organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
2. organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3. organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
4. bezpieczne posługiwanie się bronią palną;
5. bezpieczne posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego;
6. bezpieczne wykorzystywanie technik interwencyjnych.
Sposoby osiągania celów kształcenia:
1. Zajęcia teoretyczne – wykłady, pogadanki, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusje
2. Zajęcia praktyczne – treningi na sali gimnastycznej oraz macie, zajęcia na strzelnicy, instruktaż.

Rozpoczęcie kursu: 16.05.2022
Miejsce zajęć teoretycznych: K1 Fighting Center, ul. Kleeberga 12 a Lublin

Informacje o organizowanym szkoleniu 27.04.2022

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 KWIETNIA 2022 REALIZUJEMY SZKOLENIE:
„Interakcje międzyludzkie podstawą skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym"
Forma kursu: stacjonarna
Liczba godzin: 8, szkolenie będzie zorganizowane w godzinach: 8.00-16.00
Miejsce szkolenia: ul, Ślężna 118, Wrocław, sala nr. 8A
Zakres tematyczny:

blok tematyczny szkolenia

w ramach efektów uczenia się, uczestnik szkolenia zdobył lub rozwinął:

Standard Obsługi Klienta

Wchodzenie w interakcje z innymi osobami i posługiwanie się mową ciała

- umiejętność budowania dobrych relacji z klientem;
- umiejętność postępowania zgodnie z procedurami i standardami;
- umiejętność komunikacji z klientem;
- znajomość podstawowych Standardów Obsługi Klienta

Asertywność - co to jest, czym się charakteryzuje

Przyjmowanie konstruktywnej krytyki i zwracanie się do słuchaczy

- umiejętność asertywnego wyrażania swojej opinii,
- umiejętność wyrażania swoich praw w relacjach z pracownikami,
- umiejętność wykorzystania asertywnych narzędzi do radzenia sobie z naciskiem i egzekwowaniem swoich praw,

Komunikacja na linii przełożony-pracownik, Fakty vs Opinie

Przekazywanie informacji o faktach i stosowanie technik zadawania pytań

-wiedzę związaną z komunikacją poprzez elementy aktywnego słuchania, mowę werbalną i niewerbalną;
-nabędą   praktyczną wiedzę nt. różnych form komunikowania faktów, zadawania pytań;
-praktyczną   wiedzę nt. udzielania informacji zwrotnych;
-umiejętność identyfikowania emocji towarzyszących udzielaniu informacji zwrotnych.

Komunikacja oparta na metodologii kolorów

- wiedzę w obszarze skutecznej komunikacji,
- umiejętność identyfikacji stylu komunikacji i zachowań rozmówcy,
- umiejętność formułowania jasnych, czytelnych komunikatów,
- umiejętność identyfikacji przyczyny konfliktu

Komunikacja a antymobbing - działanie w przypadku konfliktu

Praca w zespole i wypracowywanie kompromisu

- umiejętność minimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowych relacji w miejscu pracy,
- umiejętność identyfikacji zachowań niepożądanych w miejscu pracy,
- wiedzę czym jest mobbing, dyskryminacja i molestowanie

Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością/pacjentami – uwrażliwianie

Wspieranie współpracowników

- umiejętność komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
- umiejętność obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
- wykorzystanie asertywnej komunikacji do przekazania opinii i przekonań, uczuć i emocji;
- znajomość zasad savoir vivre.

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies