Zakończone

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zrealizowało lub współuczestniczyło w wielu projektach, wśród których znajdują się między innymi:

Projekt „Pracuje(my!)” – dofinansowany ze środków PFRON (aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami i biernych zawodowo z powodu choroby oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących)


Pracujemy!” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Os Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO WER, Działanie 1.5. nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20


Projekt „Opiekuńcza Warszawa” – Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020


Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” w ramach 2.8 POWER


„Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. łódzkiego”, w ramach 1.2 POWER (aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami)


„Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego”, w ramach 1.2 POWER (aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami)


„START DO PRACY” – program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach 8.2 RPO woj. Mazowieckie


Z@OPIEKOWANI” – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie


Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny


Praca dla Nas!” – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


„Niszczenie dokumentów – miejsca pracy w ochronie środowiska” – projekt realizowany w oparciu o środki pozyskane w ramach stypendium Fundacji UP (Fundation de France)


„PPEP-Promocja Projektu EKO-praca” w ramach SPO RZL Działanie 1.3, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego


„Program selektywnej zbiórki surowców wtórnych przez osoby niepełnosprawne”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


„Akcja edukacyjna Uczmy się segregować odpady – edycja 2005r.”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


„Zwiększenie skuteczności zarządzania w Stowarzyszeniu Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, w ramach funduszu PHARE 2003 komp.1 RI/11


„Promocja selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców warszawskiego Ursynowa”, w ramach funduszu PHARE 2003  3 OS/54


„EKO-praca dla osób odchodzących z rolnictwa – program pilotażowy”, w ramach ZPORR Działanie 2.3 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego


EKO-praca” – przy współpracy z dzielnicą Ursynów w Warszawie


„BASKI – Basic Skills w ramach programu Sokrates” (jako partner)


„Zielone miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych”, w ramach SPO RZL Działanie 1.5, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


„Zielone miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych”, w ramach wyrównywania różnic między regionami na terenie powiatu koneckiego – współfinansowany ze środków PFRON


Przygotowanie osób chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami” – projekt realizowany z grantu Fundacji Carrefour


„Odpowiedzialnie każdego dnia!” – współpraca z Carrefour Polska w ramach programu „Anti Gaspi” – „STOP Marnotrawstwu”