Projekt Pracuje(my)!

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska “EKON” na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczyna realizację Projektu pn. „Pracuje(my)!” 

Projekt dofinansowany został ze środków PFRON, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu w ramach kierunku 1 tj. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Całkowita wartość projektu wynosi 514 080,00 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 462 080,00 zł

 

Krótka charakterystyka projektu

Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej.  Działania w projekcie będą realizowane w oparciu o najskuteczniejszą formę wprowadzenia osób z niepełnosprawnością na rynek pracy jaką jest metoda/model – zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy przy indywidualnym wsparciu trenera pracy.  Model ten obejmuje 5 etapów wsparcia:

Etap 1 – Zaangażowanie uczestnika, mające na celu przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do podjęcia świadomej decyzji w zakresie uczestnictwa w programie zatrudnienia wspomaganego,

Etap 2 – Tworzenie profilu zawodowego – działania polegające na identyfikacji umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych stron osoby z niepełnosprawnością, a w konsekwencji stworzenie szczegółowego profilu zawodowego i Indywidualnego Planu Działania, który będzie wpływał na pozostałe etapy procesu. Istotą tego etapu jest włączenie osoby z niepełnosprawnością w proces planowania.

Etap 3 – Znajdowanie pracy – działania ukierunkowane są na poszukiwanie pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów. Osoba z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczy w tym procesie, w szczególności na etapie podejmowania decyzji.

Etap 4 – Zaangażowanie pracodawcy – obejmuje działania mające na celu zainteresowanie pracodawcy zatrudnieniem konkretnej osoby z niepełnosprawnością. Ponadto następuje zaprezentowanie pełnej oferty usług oferowanych pracodawcy w ramach zatrudnienia wspomaganego, w tym np. doradztwo personalne dla pracodawcy, szkolenie środowiskowe, ustalenie warunków zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Etap 5 – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim – Forma i poziom wsparcia uzależnione są od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W zatrudnieniu wspomaganym wsparcie osoby z niepełnosprawnością jest sprawą kluczową, obecną na wszystkich etapach tego procesu. Dzięki otrzymaniu odpowiedniego wsparcia w miejscu pracy i poza nim, osoba z niepełnosprawnością ma szansę nauczyć się wydajnie pracować, włączyć w zespół pracowniczy, dać własny wkład w kulturę miejsca pracy oraz rozwijać się zawodowo.

Ilość uczestników w projekcie

W projekcie zaplanowano udzielenie wsparcia dla 60 uczestników projektu.

Czas trwania projektu – od 01-07-2023 do 31-03-2024

Opis grupy docelowej

Minimum 80% uczestników projektu przewidzianych we wsparciu stanowić będą osoby należące do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup:

  1. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  3. osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Pliki do pobrania:

Zobacz też: