Bieżące

Obecnie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” realizuje dwa autorskie projekty związane z promowaniem i organizacją zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt Kraina Akceptacji - Stowarzyszenie EKON

Projekt Kraina Akceptacji – Stowarzyszenie EKON

Projekt „Kraina Akceptacji” realizowany jest od 2008 roku i jego celem jest przełamywanie barier społecznych, psychicznych i środowiskowych przez wyszukiwanie, przygotowanie i wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy. Ważną rolę w procesie realizacji projektu zajmuje Trener Pracy, który nie tylko wspiera uczestnika projektu przy zdobyciu zatrudnienia, ale także monitoruje przebieg jego zatrudnia. Trener pracy równolegle współpracuje z kontrahentami, zapewniając im wsparcie na linii pracodawca-pracownik. „Kraina Akceptacji” opiera się na indywidualnym podejściu do potrzeb i możliwości każdej osoby z niepełnosprawnościami. Projekt ma za zadanie promować zatrudnienie wspomagane.

Projekt EKOpraca - Stowarzyszenie EKON

Projekt EKOpraca – Stowarzyszenie EKON

Projekt „EKOpraca” realizowany od 2004 roku, który łączy działania proekologiczne z prozatrudnieniowymi. Polega na tworzeniu „zielonych miejsc pracy” dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi. Realizowany jest dzięki wspólnym działaniom na rzecz organizowania i utrzymania stanowisk pracy w ochronie środowiska dla najciężej poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami (partnerstwo z podmiotami ekonomii społecznej). Projekt w związku ze zmianami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowany jest w nowej formule, opierającej się o współpracy z podmiotami usług komunalnych.

 

 

Zakończone projekty “Stowarzyszenia EKON”