Projekt „Pracuje(my)!”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” rozpoczęło realizację Projektu “Pracuje(my)!” na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”. Celem umowy jest realizacja projektu w ramach kierunku 1, tj. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.  Przewidziano wsparcie dla 60 uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 514 080,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 462 080,00 zł. Planowany czas trwania projektu to: od 01.07.2023 do 31.03.2024 r.

Krótka charakterystyka projektu „Pracuje(my)!”:

Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, uwzględniający ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej. Projekt opiera się na metodzie zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy, przy indywidualnym wsparciu Trenera Pracy. Model ten obejmuje 5 etapów wsparcia:

Etap 1 – Zaangażowanie uczestnika, mające na celu przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do podjęcia świadomej decyzji w zakresie uczestnictwa w programie zatrudnienia wspomaganego,

Etap 2 – Tworzenie profilu zawodowego – działania polegające na identyfikacji umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych stron osoby z niepełnosprawnością, a w konsekwencji stworzenie szczegółowego profilu zawodowego i Indywidualnego Planu Działania, który będzie wpływał na pozostałe etapy procesu. Istotą tego etapu jest włączenie osoby z niepełnosprawnością w proces planowania.

Etap 3 – Znajdowanie pracy – działania ukierunkowane są na poszukiwanie pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów. Osoba z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczy w tym procesie, w szczególności na etapie podejmowania decyzji.

Etap 4 – Zaangażowanie pracodawcy – obejmuje działania mające na celu zainteresowanie pracodawcy zatrudnieniem konkretnej osoby z niepełnosprawnością. Ponadto następuje zaprezentowanie pełnej oferty usług oferowanych pracodawcy w ramach zatrudnienia wspomaganego, w tym np. doradztwo personalne dla pracodawcy, szkolenie środowiskowe, ustalenie warunków zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Etap 5 – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim – Forma i poziom wsparcia uzależnione są od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W zatrudnieniu wspomaganym wsparcie osoby z niepełnosprawnością jest sprawą kluczową, obecną na wszystkich etapach tego procesu. Dzięki otrzymaniu odpowiedniego wsparcia w miejscu pracy i poza nim, osoba z niepełnosprawnością ma szansę nauczyć się wydajnie pracować, włączyć w zespół pracowniczy, dać własny wkład w kulturę miejsca pracy oraz rozwijać się zawodowo.

Opis grupy docelowej

Minimum 80% uczestników projektu przewidzianych we wsparciu stanowić będą osoby należące do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup:

  1. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  3. osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Projekt “Pracuje(my)!” – Stowarzyszenie “Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Zobacz pozostałe projekty realizowane przez „Stowarzyszenie EKON”

Zobacz też: