Dla przedsiębiorstw
A- A A+ A A

CARREFOUR

Nowe szanse  na szkolenie i zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizując od 2007 r. projekt Kraina Akceptacji, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”  wyszukuje, przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy. W ramach tego projektu EKON rozpoczął współpracę z Grupą Carrefour, która udostępniła 480 miejsc pracy dla osób ze znacznym  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach poparcia dla podejmowanych przez EKON wysiłków włączania w życie zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym- osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie, Fundacja Carrefour wyasygnowała fundusz na realizację projektu: „Przygotowanie osób chorych psychicznie  i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami”.

O projekcie

Projekt miał na celu przełamuje funkcjonujące stereotypy o nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym. Został przygotowany dla Carrefour Foundation przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Jego głównym celem jest pokonywanie barier związanych z wejściem lub powrotem na lokalny rynek pracy osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska (gospodarce odpadami).Projekt wzmocnił także świadomość ekologiczną z zakresu selektywnej zbiórki odpadów pracowników Carrefour.

Beneficjenci

150 niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo z całej Polski. Osoby te przeszły szkolenie, które pozwoli im nabyć, czy też podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe. W projekt bezpośrednio zaangażowani byli także pracownicy Centrali Carrefour.

Realizacja

Osoby niepełnosprawne
Niepełnosprawni beneficjenci przejdą pięciodniowe szkolenie. Obejmie ono zarówno zajęcia z zakresu psychologii (budujące m. in. motywację do pracy, czy też uczące pracy w grupie), wiedzy o prawie pracy, jak i zajęcia zawodowe. Uczestnicy szkolenia nie tylko nabędą podstawowe wiadomości o zbieraniu surowców i ochronie środowiska, ale i wiedzę praktyczną - będą pracować   w sortowni oraz przy zbiórce odpadów u źródła.
 

Pracownicy Carrefour
Pracownicy Centrali Carrefour uczestniczyli zarówno w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zostali przeszkoleni przez niepełnosprawnych pracowników Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i prowadzili także wraz z osobami niepełnosprawnymi taką zbiórkę na terenie swojego miejsca pracy.

Efekty

Społeczny: przełamanie stereotypu o nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym.

  • Około 50% niepełnosprawnych uczestników szkolenia (ok. 75 osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo) zostanie zatrudnionych w firmach współpracujących ze Stowarzyszeniem EKON.
  • Minimum 5 osób niepełnosprawnych z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym zostanie zatrudnionych przy zbiórce i zagospodarowaniu odpadów w Centrali Carrefour.

Edukacyjny: wzrost świadomości i propagowanie pozytywnych dla środowiska wzorców.

  • Wzrost wiedzy o sortowaniu i odzysku surowców wtórnych zarówno wśród uczestników projektu, jak i szerokiej opinii publicznej.

Ekologiczny: zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

  • Nowozatrudnione osoby niepełnosprawne zajmą się obsługą terenowych minisortowni, w których planuje się zebranie dodatkowo aż ok. 2 tysięcy ton surowców rocznie. Zebrany surowiec zostanie przygotowany do recyklingu.
  • W samej Centrali Carrefour w związku z wprowadzeniem nowego systemu segregacji odpadów planuje się zebranie ok. 25 ton surowców wtórnych w skali roku.

Ekonomiczny: oszczędności dla Skarbu Państwa wynikające z aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

  • Dzięki zatrudnieniu średnia liczba dni hospitalizacji zmniejsza się z 45 do 14 dni w roku (obserwacje własne stowarzyszenia i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).
  • Koszt pobytu (1 doba) w szpitalu psychiatrycznym wynosi od 173,60 zł do 210 zł (dane IPIN). Przyjęliśmy wartość uśrednioną: 190 zł.
  • Dzięki zatrudnieniu 75 osób uczestniczących w projekcie budżet państwa w skali roku zaoszczędzi aż 441 tys.750 złotych.

Więcej materiałów:

SZKOLENIA

DEBATA KOŃCZĄCA

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies