Projekt "Carrefour"

Nowe szanse  na szkolenie i zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizując od 2007 r. projekt Kraina Akceptacji, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”  wyszukuje, przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy. W ramach tego projektu EKON rozpoczął współpracę z Grupą Carrefour, która udostępniła 480 miejsc pracy dla osób ze znacznym  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach poparcia dla podejmowanych przez EKON wysiłków włączania w życie zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym- osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie, Fundacja Carrefour wyasygnowała fundusz na realizację projektu: „Przygotowanie osób chorych psychicznie  i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami”.

O projekcie

Projekt miał na celu przełamuje funkcjonujące stereotypy o nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym. Został przygotowany dla Carrefour Foundation przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Jego głównym celem jest pokonywanie barier związanych z wejściem lub powrotem na lokalny rynek pracy osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska (gospodarce odpadami).Projekt wzmocnił także świadomość ekologiczną z zakresu selektywnej zbiórki odpadów pracowników Carrefour.

Beneficjenci

150 niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo z całej Polski. Osoby te przeszły szkolenie, które pozwoli im nabyć, czy też podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe. W projekt bezpośrednio zaangażowani byli także pracownicy Centrali Carrefour.

Realizacja

Osoby niepełnosprawne
Niepełnosprawni beneficjenci przejdą pięciodniowe szkolenie. Obejmie ono zarówno zajęcia z zakresu psychologii (budujące m. in. motywację do pracy, czy też uczące pracy w grupie), wiedzy o prawie pracy, jak i zajęcia zawodowe. Uczestnicy szkolenia nie tylko nabędą podstawowe wiadomości o zbieraniu surowców i ochronie środowiska, ale i wiedzę praktyczną – będą pracować   w sortowni oraz przy zbiórce odpadów u źródła. 

Pracownicy Carrefour
Pracownicy Centrali Carrefour uczestniczyli zarówno w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zostali przeszkoleni przez niepełnosprawnych pracowników Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i prowadzili także wraz z osobami niepełnosprawnymi taką zbiórkę na terenie swojego miejsca pracy.

Efekty

Społeczny: przełamanie stereotypu o nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym.

  • Około 50% niepełnosprawnych uczestników szkolenia (ok. 75 osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo) zostanie zatrudnionych w firmach współpracujących ze Stowarzyszeniem EKON.
  • Minimum 5 osób niepełnosprawnych z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym zostanie zatrudnionych przy zbiórce i zagospodarowaniu odpadów w Centrali Carrefour.

Edukacyjny: wzrost świadomości i propagowanie pozytywnych dla środowiska wzorców.

  • Wzrost wiedzy o sortowaniu i odzysku surowców wtórnych zarówno wśród uczestników projektu, jak i szerokiej opinii publicznej.

Ekologiczny: zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

  • Nowozatrudnione osoby niepełnosprawne zajmą się obsługą terenowych minisortowni, w których planuje się zebranie dodatkowo aż ok. 2 tysięcy ton surowców rocznie. Zebrany surowiec zostanie przygotowany do recyklingu.
  • W samej Centrali Carrefour w związku z wprowadzeniem nowego systemu segregacji odpadów planuje się zebranie ok. 25 ton surowców wtórnych w skali roku.

Ekonomiczny: oszczędności dla Skarbu Państwa wynikające z aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

  • Dzięki zatrudnieniu średnia liczba dni hospitalizacji zmniejsza się z 45 do 14 dni w roku (obserwacje własne stowarzyszenia i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).
  • Koszt pobytu (1 doba) w szpitalu psychiatrycznym wynosi od 173,60 zł do 210 zł (dane IPIN). Przyjęliśmy wartość uśrednioną: 190 zł.
  • Dzięki zatrudnieniu 75 osób uczestniczących w projekcie budżet państwa w skali roku zaoszczędzi aż 441 tys.750 złotych.

DEBATA KOŃCZĄCA

Podsumowaniem projektu realizowanego przez EKON z grantu Fundacji Carrefour pt.: “Przygotowanie osób chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami” była debata: “Dlaczego pracodawcy powinni zatrudniać osoby niepełnosprawne? Zatrudnienie wspierane. Przykłady dobrych praktyk.”

Organizatorami spotkania byli:  Stowarzyszenie EKON,  firma Carrefour oraz Pracodawcy RP.

Debatę otworzył Prezydent Pracodawców Polskich, dr Andrzej Malinowski, który podkreślał konieczność dyskusji o warunkach zatrudniania osób niepełnosprawnych świadczącej o tym, iż odpowiedzialne za to instytucje dalej nie radzą sobie z tym fundamentalnym problemem społecznym.

O potrzebie rozmów z pracodawcami mówił Michael Evans, konsultant ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, były Prezydent Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspieranego „EUSE”. Evans podkreślił, że konieczne jest wspieranie nie tylko osób szukających pracy. – Koncentrujemy się na osobach niepełnosprawnych, często zapominając o potrzebach pracodawców. A wbrew pozorom im też trzeba pomóc – powiedział Evans.

Jedną z możliwości jest proces wspomagania zatrudnienia osób niepełnosprawnych – od zdiagnozowania ich umiejętności społecznych, przez moderowanie spotkań z pracodawcą, po utrzymywanie stałego kontaktu już po rozpoczęciu pracy przez osobę niepełnosprawną.
Przykładem dobrych praktyk stała się współpraca Stowarzyszenia EKON i Grupy Carrefour Polska, dzięki której blisko 500 osób niepełnosprawnych zdobyło zatrudnienie w marketach sieci – Od chwili powstania zajmujemy się osobami wykluczonymi – takimi, którym trudno przystosować się do rynku pracy. Dzięki zatrudnianiu ich przy segregacji odpadów nawiązali niesamowite relacje z mieszkańcami, a co najważniejsze – przestali się bać do nich wychodzić. Chcieliśmy, by zrobili drugi krok – by spróbowali swych sił na otwartym rynku. Stąd nasza współpraca z Carrefourem – powiedziała Elżbieta Gołębiewska.
Obecny podczas debaty poseł Marek Plura podkreślił fakt, iż w Polsce ciągle jeszcze impulsem do zatrudniania osób niepełnosprawnych są kwestie finansowe, a nie ich przydatność. W jego opinii jednym z powodów tego stanu rzeczy jest archaiczna ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z której wynika leżący po stronie państwa obowiązek „kupowania” miejsc pracy dla tej grupy społecznej. Zapowiedział, że pod koniec przyszłego roku można się spodziewać rządowego projektu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy.


Od lewej główni goście:Marek Plura – Poseł na Sejm RP, Justyna Orzeł – Dyrektor HR Carrefour Polska, Grzegorz Żymła – Ekspert ds Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Gołębiewska – Przewodnicząca Stowarzyszenia EKON, Jan Zajac – Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Katarzyna Montgomery – Redaktor naczelna miesięcznika Zwierciadło,Michael Evans – Konsultant ds. Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych. Były Prezydent Europejskiej Unii Zatrudniania Wspieranego “EUSE”.

Sala konferencyjna wypełniona była po brzegi

 

Wypowiedzi naszych gości

Michael Evans