Przygotowanie osób chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami – grant Fundacji Carrefour

Przygotowanie osób chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami – grant Fundacji Carrefour

Nowe szanse  na szkolenie i zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Od 2007 roku Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” realizuje projekt Kraina Akceptacji, którego celem jest wyszukiwanie, przygotowywanie i wprowadzanie osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy. W ramach tego przedsięwzięcia EKON rozpoczął współpracę z Grupą Carrefour, która udostępniła 480 miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Aby wesprzeć działania „Stowarzyszenia EKON” na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe i społeczne, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie, Fundacja Carrefour przekazała fundusze na realizację projektu pod nazwą „Przygotowanie osób chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami”.

O projekcie

Projekt miał na celu przełamywanie istniejących stereotypów dotyczących nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym. Został opracowany dla Carrefour Foundation przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Jego głównym celem było pokonanie barier związanych z wejściem lub powrotem na lokalny rynek pracy przez osoby z niepełnosprawnościami, wykluczone społecznie oraz zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska (gospodarce odpadami). Projekt ten zwiększył również świadomość ekologiczną pracowników Carrefour w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Beneficjenci

Do projektu zakwalifikowano 150 osób z niepełnosprawnościami, chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo z całej Polski. Uczestnicy przeszli specjalistyczne szkolenia, które umożliwiły im zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. W realizację projektu zaangażowani byli również pracownicy Centrali Carrefour.

Realizacja

Osoby z niepełnosprawnościami

Beneficjenci przeszli pięciodniowe szkolenie, obejmujące zajęcia z zakresu psychologii (zwiększające motywację do pracy oraz uczące pracy w grupie), wiedzy o prawie pracy oraz zajęcia zawodowe. Uczestnicy szkolenia nie tylko zdobyli podstawowe informacje na temat zbierania surowców i ochrony środowiska, ale również zdobyli praktyczne doświadczenie, pracując w sortowni oraz przy zbiórce odpadów u źródła.

Pracownicy Carrefour

Pracownicy Centrali Carrefour uczestniczyli w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zostali przeszkoleni przez osoby z niepełnosprawnościami ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i prowadzili także z OzN taką zbiórkę na terenie swojego miejsca pracy.

Efekty

Społeczne: przełamanie stereotypu o nieprzydatności osób chorych psychicznie i umysłowo w życiu zawodowym.

  • Około 50% uczestników szkolenia (ok. 75 osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo) zostanie zatrudnionych w firmach współpracujących ze „Stowarzyszeniem EKON”.
  • Minimum 5 osób z niepełnosprawnościami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym zostanie zatrudnionych przy zbiórce i zagospodarowaniu odpadów w Centrali Carrefour.

Edukacyjne: wzrost świadomości i propagowanie pozytywnych dla środowiska wzorców.

  • Wzrost wiedzy o sortowaniu i odzysku surowców wtórnych zarówno wśród uczestników projektu, jak i szerokiej opinii publicznej.

Ekologiczne: zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

  • Nowozatrudnione osoby z niepełnosprawnościami zajmą się obsługą terenowych minisortowni, w których planuje się zebranie dodatkowo aż ok. 2 tysięcy ton surowców rocznie. Zebrany surowiec zostanie przygotowany do recyklingu.
  • W Centrali Carrefour dzięki wprowadzeniu nowego systemu segregacji odpadów, planuje się zebranie około 25 ton surowców wtórnych rocznie.

Ekonomiczne: oszczędności dla Skarbu Państwa wynikające z aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

  • Dzięki zatrudnieniu średnia liczba dni hospitalizacji zmniejsza się z 45 do 14 dni w roku (obserwacje własne stowarzyszenia i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).
  • Koszt pobytu (1 doba) w szpitalu psychiatrycznym wynosi od 173,60 zł do 210 zł (dane IPIN). Przyjęliśmy wartość uśrednioną: 190 zł.
  • Dzięki zatrudnieniu 75 osób uczestniczących w projekcie budżet państwa w skali roku zaoszczędzi aż 441 tys.750 złotych.

DEBATA KOŃCZĄCA

Podsumowaniem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z grantu Fundacji Carrefour pt.: „Przygotowanie osób chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska i gospodarce odpadami” była debata pod tytułem: „Dlaczego pracodawcy powinni zatrudniać osoby niepełnosprawne? Zatrudnienie wspierane. Przykłady dobrych praktyk.” Organizatorami spotkania byli  „Stowarzyszenie EKON” i  firma Carrefour oraz Pracodawcy RP.

Debatę otworzył Prezydent Pracodawców Polskich, dr Andrzej Malinowski, który podkreślił konieczność prowadzenia dyskusji o warunkach zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co świadczy o tym, że odpowiedzialne za to instytucje wciąż nie radzą sobie z tym fundamentalnym problemem społecznym.

Michael Evans, konsultant ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i były Prezydent Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspieranego „EUSE”, wskazał na potrzebę wspierania nie tylko osób poszukujących pracy. Evans podkreślił, że często koncentrujemy się na osobach z niepełnosprawnościami, zapominając o potrzebach pracodawców, którzy również wymagają wsparcia. Jednym z możliwych rozwiązań jest proces wspierania zatrudnienia OzN – od zdiagnozowania ich umiejętności społecznych, przez moderowanie spotkań z pracodawcą, po utrzymywanie stałego kontaktu po rozpoczęciu pracy przez osobę z niepełnosprawnością.

Przykładem dobrych praktyk była współpraca „Stowarzyszenia EKON” i Grupy Carrefour Polska, która umożliwiła zatrudnienie blisko 500 osób z niepełnosprawnościami w marketach sieci. Elżbieta Gołębiewska ze „Stowarzyszenia EKON” podkreśliła, że od początku działalności zajmują się osobami wykluczonymi z rynku pracy. Dzięki zatrudnieniu ich przy segregacji odpadów, nawiązali oni pozytywne relacje z mieszkańcami i przestali się ich obawiać. Chcieli, aby ci ludzie spróbowali swoich sił na otwartym rynku pracy, stąd ich współpraca z Carrefourem.

Obecny podczas debaty poseł Marek Plura zwrócił uwagę, że w Polsce nadal głównym impulsem do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami są kwestie finansowe, a nie ich rzeczywista przydatność. Jego zdaniem jednym z powodów tego stanu rzeczy jest archaiczna ustawa o rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, która nakłada na państwo obowiązek „kupowania” miejsc pracy dla tej grupy społecznej. Poseł zapowiedział, że pod koniec przyszłego roku można się spodziewać rządowego projektu wsparcia dla OzN na rynku pracy.

Od lewej główni goście: Marek Plura – Poseł na Sejm RP, Justyna Orzeł – Dyrektor HR Carrefour Polska, Grzegorz Żymła – Ekspert ds. Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Gołębiewska – Przewodnicząca „Stowarzyszenia EKON”, Jan Zając – Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Katarzyna Montgomery – Redaktor naczelna miesięcznika Zwierciadło, Michael Evans – Konsultant ds. Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych, Były Prezydent Europejskiej Unii Zatrudniania Wspieranego “EUSE”.

Sala konferencyjna wypełniona była po brzegi.

Wypowiedzi naszych gości.

Michael Evans

Zobacz pozostałe projekty realizowane przez „Stowarzyszenie EKON”