Zaopiekowani

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

Projekt pn. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia, usługi opiekuńcze, teleopieka.