Start do pracy

PROJEKT START DO PRACY
OFERUJE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

DIAGNOZA I DORADZTWO ZAWODOWE

ocena predyspozycji i kompetencji społeczno-zawodowych, określenie kompetencji miękkich, cech osobowości, zdolności uczenia się, sprawności i wydolności fizycznej itp. przyczyni się do opracowania planu doskonalenia zawodowego oraz kariery zawodowej. Każdy uczestnik ma opracowywaną Indywidualną Ścieżkę Reintegracji i jest objęty doradztwem zawodowym (śr. 6h/uczestnika).

COACHING

wsparcie Uczestnika przez trenera pracy na każdym etapie trwania projektu, w szczególności w poruszaniu się po rynku pracy, a także w większej samodzielności życiowej. Trener pracy motywuje do zmian oraz podejmowania innych aktywności zarówno w zakresie społecznym jak i zawodowym.

SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE

przyczyniają się do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji i/lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Tematyka szkoleń/kursów uzależniona jest od predyspozycji i preferencji Uczestników i dostosowana do ich możliwości, a określona zostaje na etapie opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Każde szkolenie/kurs zawodowy kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

STAŻE ZAWODOWE

pozwalają na uzyskanie lub zwiększenie doświadczenia zawodowego. Miejsce odbywania stażu i program są indywidualnie dobierane dla każdego Uczestnika. Staż trwa 3 miesiące (max. 7h dziennie i 35 godzin w tygodniu). Każdemu Uczestnikowi odbywającemu staż przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850zł brutto i 2 dni wolne za każdy przepracowany miesiąc. Forma wsparcia realizowana jest zgodnie z wysokimi standardami jakości staży.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

świadczone jest dla Uczestników, którzy wyrażą taką potrzebę i dla których takie wsparcie zostanie zaplanowane w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji. Celem działania jest rozwój kompetencji psychospołecznych i życiowych, motywowanie do rozwoju, praca z oporem przed zmianą.

WARSZTATY „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ PRACA W ZESPOLE”

przyczyniają się do podniesienia przez Uczestników kompetencji społecznych, tak aby wspierać przyjęcie przez nich proaktywnych postaw wobec napotykanych sytuacji problemowych. Planowanych jest 8 edycji warsztatów po 10h.

VIDEO CV

krótki materiał filmowy przedstawiający życiorys Uczestnika, w tym wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Nagranie poprzedzi warsztat z zakresu autoprezentacji. Video CV pozwala na wyróżnienie kandydatury na rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie. Planowane są 4 edycje po 10h.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt adresowany jest do 120 osób, które łącznie spełniają poniższe warunki:

- POSIADAJĄ ORZECZENIE O UMIARKOWANYM BĄDŹ ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- SĄ NIEPRACUJĄCE
- MIESZKAJĄ W WARSZAWIE
- SĄ W WIEKU 18 – 65 LAT