Opiekuńcza Warszawa

Projekt pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 3 695 419,78 zł

Wkład własny: 259 560,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 435 859,78 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.05.2022

BeneficjentMiasto Stołeczne Warszawa

Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa”

Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Cel główny projektu: 

Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupa docelowa: 

Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:

• potwierdzony fakt bycia osobą niesamodzielną, wymagającą wsparcia – na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,

• mieszkają na terenie m.st. Warszawy.

Kryteria premiujące punktowane:

• kryterium dochodowe – do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 pkt,

• samotne zamieszkanie – 30 pkt,

• osoby korzystające z PO PŻ – 20 pkt.

Główne działania w projekcie:

·         szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,

·         usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,

·         wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,

·         usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.

Kontakt z biurem projektu:

tel. 22 277 49 70

email:   cus@um.warszawa.pl

Zobacz też: